Autoconsum solar fotovoltaica

Característiques del sistema fotovoltaic d’autoproducció elèctrica

Autoproducció elèctrica amb una instalꞏlació solar fotovoltaica fixa de 16,53 kW pic (15 kW nominals), amb connexió a la xarxa interior (consta de 57 plaques).

La simplicitat i lleugeresa de l’estructura que suporten les plaques fotovoltaiques, en cap cas afecta la seguretat estructural de l’edifici.

Disposa d’un sistema de control de dades via web:
-Dades meteorològiques de l’emplaçament (radiació i temperatura dels panells).
-Dades de producció del camp fotovoltaic.

Les estructures de suport compleixen la normativa vigent (CTE). S’han calculat per suportar les càrregues climatològiques adverses de neu i vent segons el que estableix la norma DB-SE-AE, minimitzant així el seu manteniment.

Podeu veure la autoproducció d’electricitat en temps real, fent click aquí
Podeu seguir aquí l’estat actual dels tràmits administratius

Actualització de la producció fotovoltaica i els consums reals fins el mes de juny de 2022

Consum elèctric real de la finca.

Consum elèctric pagat en €, la mateixa data dels diferents anys anteriors:

Total Any
4.570,64 € 2012
4.635,20 € 2013
4.816,86 € 2014
4.662,52 € 2015
4.195,21 € 2016
3.814,05 € 2017
3.713,74 € 2018
3.779,58 € 2019
3.825,19 € 2020
2.393,78 € 2021
1.195,40 € 2022 (*)
(*) import de la facturació fins el mes de maig de 2022

Mirem ara les gràfiques de consum i autoproducció des de gener de 2020 en kWh (l’autoproducció va començar a meitats de desembre però, per comoditat i facilitat, al gràfic comença a primers d’any). El primer gràfic és amb els totals mensuals i el segon amb els totals anuals.

La disminució del consum observada els darrers mesos, feia pensar que s’havia de poder explicar i, de sobte, es va descobrir!!!

Des del mes de novembre de 2021, els kWh que es reflecteixen a la factura són la diferència entre els kWh consumits realment i els que corresponen a cada contracte per l’autoproducció.

La factura mensual comunitària no explica res, es veu aparentment igual com sempre. Una anàlisi del detall dels kWh consumits per la comunitat, per part de la comercialitzadora Bon Preu Esclat Energia, en un arxiu del detall hora a hora d’unes dues mil hores, els va mostrar que en les hores d’insolació hi havia una reducció del consum. Per tant, era evident que e-distribucion d’Endesa, que és qui facilita les lectures a la comercialitzadora, des del mes de novembre de 2021, ja estava descomptant la auto-producció del consum.

En no arribar mai, aquesta diferència, per sota del zero, no quedava reflectit enlloc, ni al detall de la factura mensual. Tampoc se n’informa enlloc…

La comunitat doncs (els 15 kW de potència contractats, li representen un 10,89% de la producció), no te cap excedent per aquest percentatge i en el període estudiat i, per tant és obvi que no s’havia d’abonar res. Ara bé ni es reflecteix a la factura!!! La resta de la producció es reparteix, segons l’acord i la nostre estratègia, entre els kW de potència contractada per tots i cadascun dels co-partícips.

Ens consta en algun co-partícip concret, que a les factures, des del mes de novembre de 2021, els apareixen uns pocs kWh per la compensació d’excedents (enguany abonats a 0,15 €/kWh). En aquest cas el consum menys el % de producció que li correspon surt negatiu en alguns moments del mes i aplica la compensació d’excedents.

Detall de la factura de Bon Preu Esclat Energia d’un co-partícip del mes d’abril de 2022

Si observem la gràfica següent amb tres dates escollides a l’atzar del comptador de la comunitat per hores, es pot visualitzar quin va ser el consum real net, de cadascun dels tres dies, en restar al consum real brut  la auto-producció, que correspon exactament al que s’ha facturat.  Com es veu no passa per sota del zero i per tant no hi ha excedents.

ConsumComunitatEuropa29xAutoproducció3MostresFebrer-Abril2922

Actualitzat a 15 de juny de 2022

Autoproducció fotovoltaica i consums reals fins el mes de juny de 2021

Consum elèctric real de la finca.

Detall del consum en € pagats, la mateixa data dels diferents anys anteriors:

Anys Consum elèctric
2012 4.570,64 €
2013 4.635,20 €
2014 4.816,86 €
2015 4.662,52 €
2016 4.195,21 €
2017 3.814,05 €
2018 3.713,74 €
2019 3.779,58 €
2020 3.825,19 €

Mirem ara la gràfica de consum (només el comptador de la comunitat) i l’autoproducció des de gener de 2020 (l’autoproducció va començar a meitats de desembre de 2019 però, per comoditat i facilitat, al gràfic comença a primers d’any).

ProduccióVSConsum-juny2021-Comunitat Europa2933

La zona en color vermellós (la primera línia del davant) ens mostra el consum de la comunitat. Per la seva banda, la zona en color blau (la segona línia, al darrera) ens indica el guany en producció que no consumim i, que se’ns ha de retornar (una part es retornarà al propi comptador comunitari i la resta repartit entre els veïns. D’aquesta forma estalviem que ens paguin el kWh de mitjana a 4 cts €, quan nosaltres, pel mateix kWh, el paguem a 16-17 cts €). Veiem que, pràcticament cada mes hi ha més producció que consum, així que podem concloure que l’autoproducció ens paga el consum comunitari i a més ens reparteix tot el que es veu en color blau, entre els veïns segons la potència contractada per cadascú.
Posem-hi números, a la vista del darrer gràfic i la taula numèrica d’on surt. Veiem que el sistema fotovoltaic ha produït 20.663,83 KWh l’any 2020 i en canvi el consum total ha estat de 12.726,33 KWh, és a dir, com deia al paràgraf anterior, tots els mesos hem produït més que consumit i per tant no només el cost real total del consum comunitari ha estat zero, sinó que a més hem tingut uns excedents que han representat un descompte, encara pendent de gaudir, en les factures individuals de cadascun del copropietaris en la seva factura de consum particular. Torno a recordar que s’ha aplicat seguint la norma aconsellada al reial decret. Es tracta d’aplicar al excedent total segons el coeficient de cadascú, en funció de la potència contractada. En termes estrictes dons, l’any no ha generat cap cost d’energia elèctrica per la comunitat, més aviat hi ha hagut un sobrant, que ha estat d’uns 7.937,50 KWh que legalment s’han de distribuir entre els copropietaris.

Actualitzat a 17 de juliol de 2021

Resum de la producció i del consum reals fotovoltaica del primer semestre de 2020

Consum elèctric real de la finca

Detall del consum en € pagats, la mateixa data dels diferents anys anteriors:

Anys Consum elèctric
2012 4.570,64 €
2013 4.635,20 €
2014 4.816,86 €
2015 4.662,52 €
2016 4.195,21 €
2017 3.814,05 €
2018 3.713,74 €
2019 3.779,58 €

Les dades mostren la reducció del consum aconseguida els darrers anys amb el canvi de tots els clàssics fluorescents del pàrquing, amb uns altres de tecnologia de leds. Enguany, però, es podrà apreciar la gran reducció que les plaques fotovoltaiques ens oferiran amb la incorporació de l’auto-producció elèctrica. La reducció del consum estava al llindar per això la des-carbonització de la finca prossegueix, ara amb auto-producció d’energia renovable.

Per veure-ho, agafarem els KWh d’aquest mateix any, en concret del primer semestre de 2020:

  KWh Consum
Mesos Consum Producció comunitat
Gener 1.177,00 890,53 320,70 €
Febrer 975,00 1.284,40 273,02 €
Març 1.623,00 1.687,42 414,01 €
Abril 1.023,00 2.035,76 285,63 €
Maig 1.097,00 2.561,74 303,24 €
Juny 2.236,00 2.365,59 541,70 €

Producció-Consum-comunitat_Europa2933-1erSemestre2020

A la vista del darrer gràfic i la taula numèrica d’on surt, veiem que el sistema fotovoltaic ha produït 10.825,44 KWh el primer semestre de l’any 2020 i en canvi el consum de la comunitat del mateix període ha estat de 8.121 KWh, és a dir que ha superat abastament les expectatives, representant que la comunitat, en termes estrictes, no ha generat cap cost d’energia elèctrica, més aviat hi ha hagut un sobrant, aquest semestre d’uns 2.700 KWh que es distribueixen entre els copropietaris en funció del coeficient que cadascú tenim assignat en relació a la potència contractada. En participar-hi tots els copropietaris, la bonificació municipal del 50% en l’IBI de cada co-propietari, suposarà l’amortització total de la inversió, poc més dels 30 m€, en els tres anys de la bonificació prevista. Únicament, confiem, haurà calgut avançar la inversió un any.

EN RESUM: Objectius aconseguits:
1.-Auto-generació elèctrica fotovoltaica sostenible. Descarbonització parcial de la finca.
2.-Dràstica reducció del cost de la factura elèctrica comunitària.
3.-Reducció substancial dels Impostos pagats.

Actualitzat a 17 de juliol de 2020